บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง
เพื่อลดปริมาณขยะในแม่น้ำและเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
 ณ ลานเอนกประสงค์วัดแหลมฟ้าผ่า
 
  Copy right 2012 Asian Marine Services PCL. ALL rights reservedd  
  www.asimar.com E-mail : mkd@asimar.com Tel : 66 (2) 815 2060 Fax : 66 (2) 453 7214